Tomasz Sudoł

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu:

• obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
• występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
• powództwa adhezyjne, postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia
• przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych
• pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
• sporządzanie apelacji karnych i kasacji

• odroczenie wykonania kary
• przerwa w wykonywaniu kary
• odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
• warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary
• wydanie wyroku łącznego
• rozłożenie grzywny na raty, odroczenie lub umorzenie zapłaty należności sądowych

• obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
• występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
• postępowania w sprawach o wykroczenia i mandaty drogowe

• sprawy o zasiedzenie
• zniesienie współwłasności i podział majątku
• użytkowanie wieczyste i służebność
• ochrona własności
• rozgraniczenie
• odszkodowania
• dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli
• dochodzenie roszczeń z umów
• ubezwłasnowolnienie
• sprawy spadkowe
• postępowania egzekucyjne

• rozwód i separacja
• zaspokajanie potrzeb rodziny i alimenty
• podział majątku wspólnego małżonków
• sprawy związane z władzą rodzicielską
• ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem
• ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa

• reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi
• sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
•  porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego

• ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy,
• odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy
• nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego
• odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
• mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
• roszczenia wynikające z zakazu konkurencji
• odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika

• stała obsługa prawna przedsiębiorców
• postępowania rejestrowe
• reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
• sporządzanie i opiniowanie umów
• porady i opinie prawne
• kompleksowa obsługa należności

Skontaktuj się z nami

  TOMASZ SUDOŁ
  KANCELARIA ADWOKACKA

  ul. Targowa 16/17
  37-464 Stalowa Wola

  poniedziałek – piątek
  8:00-17:00

  +48 576 750 580

  ats.kancelaria@o2.pl
  odpowiemy na każde zgłoszenie

  FILIA W OŻAROWIE

  ul. Wysoka 21
  27–530 Ożarów

  Dyżur w każdy wtorek
  od 8:00 do 16:00
  W pozostałe dni tygodnia, termin spotkania ustalany telefonicznie.