Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu:

• obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym

• występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego

• powództwa adhezyjne, postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia

• przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych

• pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym

• sporządzanie apelacji karnych i kasacji

• odroczenie wykonania kary

• przerwa w wykonywaniu kary

• odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

• warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary

• wydanie wyroku łącznego

• rozłożenie grzywny na raty, odroczenie lub umorzenie zapłaty należności sądowych

• obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym

• występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego

• postępowania w sprawach o wykroczenia i mandaty drogowe

• sprawy o zasiedzenie

• zniesienie współwłasności i podział majątku

• użytkowanie wieczyste i służebność

• ochrona własności

• rozgraniczenie

• odszkodowania

• dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli

• dochodzenie roszczeń z umów

• ubezwłasnowolnienie

• sprawy spadkowe

• postępowania egzekucyjne

• rozwód i separacja

• zaspokajanie potrzeb rodziny i alimenty

• podział majątku wspólnego małżonków

• sprawy związane z władzą rodzicielską

• ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem

• ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa

• reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi

• sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego

•  porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego

• ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy,

• odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy

• nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego

• odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

• mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

• roszczenia wynikające z zakazu konkurencji

• odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika

• stała obsługa prawna przedsiębiorców

• postępowania rejestrowe

• reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych

• sporządzanie i opiniowanie umów

• porady i opinie prawne

• kompleksowa obsługa należności

Copyright Tomasz Sudoł © 2017 Wykonanie Vilaro . All Rights Reserved.