Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu:

• obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
• występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
• powództwa adhezyjne, postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia
• przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych
• pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
• sporządzanie apelacji karnych i kasacji
• odroczenie wykonania kary
• przerwa w wykonywaniu kary
• odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
• warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary
• wydanie wyroku łącznego
• rozłożenie grzywny na raty, odroczenie lub umorzenie zapłaty należności sądowych
• obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
• występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
• postępowania w sprawach o wykroczenia i mandaty drogowe
• sprawy o zasiedzenie
• zniesienie współwłasności i podział majątku
• użytkowanie wieczyste i służebność
• ochrona własności
• rozgraniczenie
• odszkodowania
• dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli
• dochodzenie roszczeń z umów
• ubezwłasnowolnienie
• sprawy spadkowe
• postępowania egzekucyjne
• rozwód i separacja
• zaspokajanie potrzeb rodziny i alimenty
• podział majątku wspólnego małżonków
• sprawy związane z władzą rodzicielską
• ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem
• ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa
• reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi
• sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
•  porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego
• ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy,
• odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy
• nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego
• odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
• mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
• roszczenia wynikające z zakazu konkurencji
• odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika
• stała obsługa prawna przedsiębiorców
• postępowania rejestrowe
• reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
• sporządzanie i opiniowanie umów
• porady i opinie prawne
• kompleksowa obsługa należności

Copyright Tomasz Sudoł © 2017 Wykonanie Vilaro . All Rights Reserved.